City of Smyrna

2800 King Street
Smyrna, GA 30081
(770) 319-5310